1. PGS. Phạm Hãn: Trưởng bộ môn (Từ năm 1970 - 1996)

                               

                     

 2. BS CKII. Lê Thị Tình: Trưởng bộ môn (Từ năm 1996 - 2002)

                             

3. BS CKI. Lê Thị Bảy: Trưởng bộ môn (Từ năm 2002 - 2007)

                               

 4. BSCKII. Phạm Thị Quỳnh Hoa: Trưởng bộ môn (Từ năm 2007 - nay)