1. PGS. Phạm Hãn: Trưởng bộ môn (Từ năm 1970 - 1996)

  

                     

2. BS CKII. Lê Thị Tình: Trưởng bộ môn (Từ năm 1996 - 2002)

 

3. BS CKI. Lê Thị Bảy: Trưởng bộ môn (Từ năm 2002 - 2007)

   

4. BSCKII. Phạm Thị Quỳnh Hoa: Trưởng bộ môn (Từ năm 2007 - 2016)

  

 5. BS CKII. Nguyễn Thị Bình: Phụ trách bộ môn (Từ 2016 - 2020)