Kết quả chấm phúc khảo nếu có thay đổi điểm, các bạn sinh viên lên phòng kế hoạch tài chính lấy lại lệ phí phúc khảo đã nộp.