Ban hành bản mô tả các chương trình đào tạo Sau đại học

http://bmsan.tump.edu.vn/uploads/media/files/vanban/2015/12/202_Ban_hanh_ban_mo_ta_chuong_trinh_dao_tao_BSNT_chuyen_nganh_San_phu_khoa_cap_nhat_nam_2022_20220208040925644640%20(2).pdf

http://bmsan.tump.edu.vn/uploads/media/files/vanban/2015/12/298_Ban_hanh_Ban_mo_ta_chuong_trinh_dao_tao_CKII_chuyen_nganh_San_phu_khoa_cap_nhat_nam_2022_20220217045346352350.pdf

http://bmsan.tump.edu.vn/uploads/media/files/vanban/2015/12/299_Ban_hanh_Ban_mo_ta_chuong_trinh_dao_tao_CKI_chuyen_nganh_San_phu_khoa_cap_nhat_nam_2022_20220218075734637630%20(1).pdf